Elvis vs. Godzilla

The movie that never got made
Elvis vs. Godzilla